SharePoint
headHRCdata970.png
ข้อกำหนดก่อนเข้าใช้งาน ระบบฐานข้อมูลแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

​สำหรับผู้เข้าใช้งานทั่วไป
-ท่านสามารถเลือกหัวข้อสำหรับดูข้อมูลที่สนใจได้ทันที
-หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ จนท.ศูนย์สิทธิมนุษยชน  
  ผ่านทางหัวข้อ ติดต่อเรา ที่หน้าเว็บไซต์

​สำหรับผู้ดูแลระบบ
-ท่านสามารถบริหารจัดการเนื้อหาตามสิทธิที่ได้รับเท่านั้น
-กรณีมีหน่วยงานใหม่ ให้กรอกข้อมูลที่หัวข้อ 
 "ข้อมูลหน่วยงานที่รายงาน/ผู้รับผิดชอบการรายงาน"
  เป็นลำดับแรก ก่อนจะดำเนินการกรอกข้อมูลหัวข้อถัดไป

-หากติดปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อ จนท.ศูนย์สิทธิมนุษยชน
  ส่วนงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ

 
คำอธิบายรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3​​

ฐานข้อมูลแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วยหัวข้อในการจัดเก็บฐานข้อมูลดังนี้

IconItem.png ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงานที่รายงาน/ผู้รับผิดชอบการรายงาน

IconItem.png ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานแผนสิทธิมนุษยชน

     2.1 การดำเนินงานด้านกฏหมาย นโยบายและมาตราการของหน่วยงาน
     2.2 แผนงาน โครงการ กิจกรรม
     2.3 ข้อร้องเรียนและการแก้ไข
     2.4 กรณีศึกษาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่สำคัญ
     2.5 แนวทางการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

IconItem.png ส่วนที่ 3 ความก้าวหน้าหรือสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน

IconItem.png ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

 

ศูนย์สิทธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารราชบุรี ดิเรกฤทธิ์
(อาคาร เอ)ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เบอร์โทร 0 2141 2737 - 38 และ 0 2141 2754
Fax: 0 2143 9675-6 Website: www.rlpd.moj.go.th, www.humanrightscenter.go.th

Skip Navigation Linksฐานข้อมูลแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ