iebH2.pngieb.png

IconItem.png สื่อสิ่งพิมพ์      IconItem.png กฏหมาย     IconItem.png งานวิจัย     IconItem.png รายงาน     ​IconItem.png วิทยานิพนธ์     IconItem.png หนังสือต่างประเทศ     ​IconItem.png คู่มือ     IconItem.png หนังสือทั่วไป

ภาพหน้าปก
ไฟล์หนังสือ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ระเบียบระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี340 กฎหมาย 11/มี.ค./25481 เล่มห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
  
กฏหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ0001 เล่มห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
  
กฏหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ0071 เล่มห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
  
กฏหมายThe Criminal Prosedure Code0001 เล่มห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
  
กฏหมายThe Penal Code0001 เล่มห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
  
กฏหมายThe Civil Procedure Code0001 เล่มห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
  
กฏหมายLaws Related To Mutual Legal Assistance In Criminal MattersOffice Of The Attorney General Thailand1 เล่มห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ