​​​​​​​​​​​SurveyBanner.png

ด้วยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อยู่ระหว่างจัดทำร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. ... เพื่อให้มีกฏหมายเฉพาะเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย อันเป็นกฏหมายที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณีที่กำหนดไว้ ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็นภาคีและร่วมลงนาม

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สำหรับใช้เป็นข้อมูลเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้เกิดความเป็นธรรมในการบังคับใช้กฏหมายที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ 

1. แบบสอบถามสำรวจความคิดเห็น ต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาณ และการบังคับ      ​ บุคคลให้สูญหาย​
2. แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งาน เว็บไซต์ www.humanrightscenter.go.th 

3. แบบสอบถามการใช้งานระบบ E-learning​

************************************************* ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาสละเวลาตอบแบบสำรวจความคิดเห็นนี้ *************************************************