Human Rights Center

​ประชุม UN Forum on Business and Human Rights สมัยที่ 6 

ณ องค์การสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส​​


     วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยนางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุม UN Forum on Business and Human Rights สมัยที่ 6 ณ องค์การสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยในวันนี้ ที่ประชุมได้มีการนำเสนอต้นแบบที่ดีในการนำหลักการสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principle on Business and Human Rights: UNGPs) ไปสู่การปฏิบัติผ่านทางนโยบายและกฎระเบียบต่างๆ โดยมีการยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากประเทศต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น ฝรั่งเศส และอินโดนีเซีย เป็นต้น

     จากนั้นอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และ ดร.เสรี นนทสูติ  ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ได้หารือร่วมกับนายอานดี้ ฮอลล์ นักต่อสู้เพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติชาวอังกฤษ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย สิทธิแรงงาน การดำเนินธุรกิจโดยเคารพสิทธิมนุษยชน การสร้างความเข้าใจประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนต่อทุกภาคส่วน 

     สำหรับในช่วงค่ำ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้เข้าร่วมพูดคุยหารือในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานของประเทศไทยที่เข้าร่วมประชุม พร้อมร่วมงานเลี้ยงรับรองซึ่งจัดโดยคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

              Q1.jpg  Q2.jpg  Q3.jpg

                                    Q4.jpg  Q5.jpg

     วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยนางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุม UN Forum on Business and Human Rights สมัยที่ 6 ณ องค์การสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการประชุม 

     ในช่วงเช้า อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ กสป. ได้หารือร่วมกับอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ คณะเจ้าหน้าที่จากกรมองค์การระหว่างประเทศ และ Mr. Micheal Addo 

      คณะทำงานจาก UN Working Group on Business and Human Rights และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เกี่ยวกับประเด็นการเตรียมการเยือนประเทศไทยของ UN Working Group on Business and Human Rights ซึ่งมีกำหนดเดินทางมาในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2561 รวมถึงประเด็นข้อห่วงกังวล การอำนวยความสะดวกในการเยือน การประสานจัดตารางการเยือน ฯลฯ ซึ่งคณะทำงานฯ จะนำข้อมูลที่ได้จากการหารือในวันนี้ไปจัดทำเอกสารขอเยือนไทยอย่างเป็นทางการต่อไป 

     ในช่วงบ่าย อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ กสป. ได้เข้าร่วมการหารือเพื่อเตรียมการวิทยากรที่จะขึ้นเสวนาในการประชุมคู่ขนานภายใต้หัวข้อ “ก้าวไปข้างหน้ากับแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และการนำหลักการเสาที่ 3 ของหลักการสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (การเข้าถึงการเยียวยา)ไปสู่การปฏิบัติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ UNDP จัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ โดยได้ตกลงร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นนำเสนอ แนวทางการนำเสนอ วิธีการถาม-ตอบ ฯลฯ 

     จากนั้น อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ กสป. ได้เข้าร่วมการหารือกับคณะผู้แทนจากประเทศมาเลเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการการขับเคลื่อนงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และความคืบหน้าในการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของแต่ละประเทศ โดยที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาการ ปัญหา ข้อท้าทายในการจัดทำแผนฯ มาตรการรับรองการบังคับใช้แผนฯ ที่มีประสิทธิภาพ แนวทางการให้ความช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกละเมิด การเชื่อมโยงแผนฯ กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ฯลฯ ซึ่งทั้งสองประเทศตกลงที่จะร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างใกล้ชิดต่อไปในฐานะที่เป็นกลุ่มประเทศแรกในอาเซียนที่จัดทำแผนฯ โดยไทยยินดีให้มาเลเซียส่งเจ้าหน้าที่มาศึกษาเรียนรู้วิธีการและแนวทางจัดทำแผนฯ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของมาเลเซียต่อไป

                W1.jpgW2.jpgW3.jpg

                                     W4.jpgW5.jpg

     วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยนางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุม UN Forum on Business and Human Rights สมัยที่ 6 ณ องค์การสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการประชุม 

     ในช่วงเช้า อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้เป็นผู้ร่วมเสวนาในการประชุมภายใต้หัวข้อ "แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการเข้าถึงการเยียวยา" (National Action Plan on Business and Human Rightd and Access to Remedy) โดยประเทศไทยได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะประเทศต้นแบบในอาเซียน โดยอธิบดีฯ ได้กล่าวถึงพัฒนาการของการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  กลไกเข้าถึงการเยียวยาในปัจจุบัน  แนวทางการกำหนดมาตรการและกลไกเยียวยาผู้เสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิในแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รวมถึงพัฒนาการล่าสุดของประเทศไทยในการประกาศสิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ 

     และในช่วงบ่าย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นเจ้าภาพร่วมกับ UNDP จัดการประชุมคู่ขนานในหัวข้อ “ก้าวไปข้างหน้ากับแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และการนำหลักการเสาที่ 3 ของหลักการสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (การเข้าถึงการเยียวยา)ไปสู่การปฏิบัติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Moving Forward with National Action Plans on Business and Implementing Pillar III in Southeast Asia) โดยอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้เป็นผู้ร่วมอภิปรายเพื่อนำเสนอพัฒนาการการดำเนินงานเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา การดำเนินงานปัจจุบัน และแผนการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของการเผยแพร่ความรู้ การสร้างความตระหนัก การฝึกอบรม การหารือร่วมกับภาคส่วนต่างๆ อย่างใกล้ชิด การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลผ่านทางการประกาศวาระชาติ ตลอดจนยืนยันเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการผลักดันการดำเนินงานประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2561 ต่อไป 

     นอกจากนั้น อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และคณะ ยังได้หารือร่วมกับ Dr. Surya Deva ประธานคณะทำงานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Working Group on Business and Human Rights) เกี่ยวกับการเดินทางมาเยือนประเทศไทยในช่วงเดือนมีนาคม 2561 โดยได้ตกลงกันเกี่ยวกับรูปแบบการเยือน การบริหารจัดการ กำหนดการเยือน ข้อห่วงกังวล รวมถึงสิ่งที่ประเทศไทยต้องเตรียมการ ฯลฯ ซึ่ง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมองค์การระหว่างประเทศ จะได้หารือร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมการรองรับการเยือนต่อไป​

                 E1.jpgE2.jpgE3.jpg

                 E4.jpgE5.jpgE6.jpg

                 E7.jpgE8.jpgE9.jpg

                 E10.jpgE11.jpgE12.jpg

                 E13.jpgE14.jpgE15.jpg

                 E16.jpgE17.jpgE18.jpg

                                      E19.jpg

ศูนย์สิทธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารราชบุรี ดิเรกฤทธิ์
(อาคาร เอ)ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เบอร์โทร 0 2141 2737 - 38 และ 0 2141 2748
Fax: 0 2143 9675-6 Website: www.rlpd.go.th, www.humanrightscenter.go.th

Skip Navigation LinksSlidePageEvent8