Human Rights Center
"ขอเชิญวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน National Action Plan on Business and Human Rights : NAP" รายละเอียดเพิ่มเติม

​​​​​​​

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิฯ เตรียมพร้อมรับรองสิทธิกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ จัดวิพากษ์
ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. ....

 

            วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน2561 ณ ห้องเมจิค 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบหมายให้ นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานในพิธีเปิด "วิพากษ์ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. ...." โดยมี นายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ศาตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรมนายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายกิตตินันท์ ธรมธัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย และ นายพิทยา จินาวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ
ร่วมนำเสนอสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. ....

            สืบเนื่องจาก กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รับมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ให้เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งรวมถึงแผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ/อัตลักษณ์ทางเพศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม คุ้มครอง ให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ/อัตลักษณ์ทางเพศ ได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ทั้งนี้ หนึ่งในกิจกรรมสำคัญตามที่ระบุไว้ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 คือ การจัดทำร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. .... เพื่อรับรองสิทธิในการแต่งงานและการมีชีวิตครอบครัว (Right to marriage and family life) ให้กับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของบุคคลที่ได้รับการรับรองไว้ในพันธกรณีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหลายฉบับ 


             3.jpg3.jpg6.jpg

           ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้หารือร่วมกับภาคส่วนต่างๆ และร่วมกันจัดทำร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. .... และเพื่อให้การจัดทำร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นไปอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560  จึงจัดให้มีส่วนร่วมในการวิพากษ์ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. .... ขึ้น ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561
ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรก และจะดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นในส่วนภูมิภาค ได้แก่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดขอนแก่น ตามลำดับ จากนั้น กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะได้รวบรวมและประมวลความคิดเห็นที่ได้จากกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งหมดเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. .... ให้ ครม. พิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายน  2561 ต่อไป


**************************************

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

12 พฤศจิกายน 2561​

ศูนย์สิทธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารราชบุรี ดิเรกฤทธิ์
(อาคาร เอ)ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เบอร์โทร 0 2141 2737 - 38 และ 0 2141 2748
Fax: 0 2143 9675-6 Website: www.rlpd.go.th, www.humanrightscenter.go.th

Skip Navigation LinksSlidePageEvent8