Human Rights Center
     
       กระทรวงยุติธรรม โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย และสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “GENDER MATTERS” ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ  ​วันนี้ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 1 และ 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ ฯ               

        พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ากากรกระทรวงยุติธรรม และH.E. Ms. Donica Pottie เอกอัครราชทูตแคนนาดาประจำประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดงาน “GENDER MATTERS” พร้อมด้วย นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วม ซึ่งกิจกรรมงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงยุติธรรม โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย และสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเท่าเทียมกันทางเพศ แลกเปลี่ยนประสบการณ์  ในการผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับการสมรสของคนเพศเดียวกัน การจัดทำพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต ของประเทศไทย และแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความสำคัญของความเท่าเทียมกันทางเพศในสังคมไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาครัฐ องค์การระหว่างประเทศ สถานทูต ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และนักวิชาการ จำนวนกว่า 150 คน

        พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง กล่าวว่า “จากการสำรวจสถิติประชากรในประเทศพบว่าประเทศไทย  มีโครงสร้างประชากรชาย จำนวนประมาณ 32 ล้านคน และประชากรหญิง จำนวนประมาณ 33 ล้านคน ซึ่งในความเป็นจริงกลุ่มประชากรของประเทศไม่ได้จำกัดแค่ชายและหญิงเท่านั้น แต่ยังประกอบ ไปด้วยกลุ่มบุคคลที่มี ความหลากหลายทางเพศอีกจำนวนมาก แต่ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดทำการสำรวจสถิติประชากรกลุ่มดังกล่าว จึงทำให้ไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่ชัดได้ ในมิติของการส่งเสริม คุ้มครอง และปกป้องสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ ทุกคนควรพึงตระหนักว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมามีศักดิ์ศรี มีความเสมอภาค และต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเพศใด 
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยที่ผ่านมา ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องสิทธิในการแต่งงาน และการมีชีวิตครอบครัว (Right to marriage and family life) เป็นหนึ่งในประเด็นที่กระทรวงยุติธรรมให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ได้รับรองไว้ในหลักการสิทธิมนุษยชนสากลหลายฉบับ เช่น กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) ที่ไทยได้เข้าเป็นภาคี และหลักการยอกยาการ์ตาว่าด้วยการปรับใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในประเด็นวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ ค.ศ. 2006 ทั้งยังสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ในส่วนของแผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ/อัตลักษณ์ทางเพศ ดังนั้น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จึงได้มีความริเริ่มในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ การจดทะเบียนคู่ชีวิต ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองสิทธิและความสัมพันธ์ของคู่รักเพศเดียวกัน ตามกฎหมายและเป็นจุดเริ่มต้นในการรับรองสิทธิต่างๆ ที่บุคคลสองคนในฐานะคู่ชีวิตพึงได้รับตามกฎหมาย สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของหลายประเทศที่ได้รับรองกฎหมายในทำนองเดียวกัน กิจกรรมในวันนี้ จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้รับฟังพัฒนาการของประเทศต่างๆ จากหลากหลายภูมิภาค และร่วมกันพิจารณาความเป็นไปได้ของประเทศไทย ในการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต ต่อไป
**************************************************************
G6.10.jpg             G6.11.jpg

G6.13.jpg             G6.14.jpg

G6.15.jpg

G6.12.jpg
ศูนย์สิทธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารราชบุรี ดิเรกฤทธิ์
(อาคาร เอ)ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เบอร์โทร 0 2141 2737 - 38 และ 0 2141 2748
Fax: 0 2143 9675-6 Website: www.rlpd.go.th, www.humanrightscenter.go.th

Skip Navigation LinksSlidePageEvent6