Human Rights Center
"ขอเชิญวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน National Action Plan on Business and Human Rights : NAP" รายละเอียดเพิ่มเติม

​       

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Office of High Commissioner for Human Rights: OHCHR) และสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UN High Commissioner for Refugees: UNHRC) จัดงานครบรอบ 70 ปี การรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และ 1 ปี การประกาศวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 


+++++++++++++++++++++++++++++++++


            ทั้​งนี้ พิธีเปิดงานฯ ดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายวิชาวัฒน์  อิศรภักดี  ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ Ms. Cynthia Veliko ผู้แทน OHCHR ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนายสมณ์  พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นผู้กล่าวเปิดงานฯ โดยอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้เน้นย้ำความสำคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน อาทิ การจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น รวมทั้งได้เน้นย้ำบทบาทและความตั้งใจจริงของกรมฯ ในการองค์กรกลางในการเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยนตามเจตนารมณ์ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชนฯ ต่อไป

         นอกจากนี้ ภายในงานฯ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ดังนี้ (1) การกล่าวสุนทรพจน์ "มุ่งสู่สังคมที่ห่วงใยและแบ่งปัน : ประสบการณ์การทำงานเพื่อผู้ลี้ภัย และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน" โดย คุณปู ไปรยา  ลุนด์เบิร์ก ดารานักแสดงชื่อดัง และทูตสันถวไมตรีUNHCR ประจำประเทศไทย (2) การเปิดตัวโครงการวิจัย "สื่อไทยกับการเคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง" โดย ดร. อลงกรณ์  ปริวุฒิพงศ์ อาจารย์ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (3) การเปิดตัวหนังสือ "ความฝันของเด็กชายก้อนเมฆ" นิทานส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน โดยนางสาวกนกนันท์ ธูปะเตมีย์ นักเขียนเยาวชน (4) การสนทนา "ศิลปะเพื่อสิทธิมนุษยชน" ร่วมกับ Alexface และ Muebon ศิลปินสตรีทอาร์ตชื่อดัง  จากนั้น ในตอนท้ายของงานฯ ได้มีการเชิญให้ผู้ร่วมงานฯ ร่วมเพนท์ภาพเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ (Live Painting) เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ร่วมกับ Alexface และ Muebon   โดยผลงานศิลปะดังกล่าวจะถูกนำไปมอบให้กับองค์การสหประชาชาติต่อไป​ 

132058.jpg 132063.jpg                       ​132062.jpg                   132066.jpg                                                                                                    

     

 


 

 
 
 ​​
ศูนย์สิทธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารราชบุรี ดิเรกฤทธิ์
(อาคาร เอ)ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เบอร์โทร 0 2141 2737 - 38 และ 0 2141 2748
Fax: 0 2143 9675-6 Website: www.rlpd.go.th, www.humanrightscenter.go.th

Skip Navigation LinksSlidePageEvent3