Human Rights Center

​​​​​​​​​​​​​ IconLinks_06.png

สาระน่ารู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน​​

  
  
  
  
20 คำควรรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน.pdf
  
6/15/2016 12:11Chanraem.m
th_maslan_human_rights_in_islam.pdf
  
4/30/2014 15:10Chanraem Mutathorn
เสียงจากชายขอบการเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชน เพื่อคนใช้ยาเสพติดในประเทศไทย.pdf
  
4/30/2014 15:11Chanraem Mutathorn
แนวคิดสิทธิมนุษยชนในพระไตรปิฎก.pdf
  
4/30/2014 15:11Chanraem Mutathorn
แนวทางปฏิบัติและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ.pdf
  
6/15/2016 12:08Chanraem.m
แนวปฏิบัติของสหภาพยุโรปต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชย.pdf
  
4/30/2014 15:12Chanraem Mutathorn
แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของ สนง.ตำรวจแห่งชาติ (2558-2561).pdf
  
5/19/2016 11:13Chanraem.m
โครงการวิจัย “หลักนิติธรรมสากลกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน” โดยภาควิชานิติศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.pdf
  
5/2/2017 9:50Chanraem.m
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองฯ.ppt
  
3/31/2014 14:41admin a
กองทุนยุติธรรมเพื่อการอานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม โดย น.ส.ธัญสุดา  ไพบูลย์.pdf
  
5/3/2016 13:16Chanraem.m
การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง.pdf
  
4/30/2014 15:12Chanraem Mutathorn
การเสนอเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและการเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้อง.pdf
  
6/20/2016 11:30Chanraem.m
การปกป้องและส่งเสริมนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน.pdf
  
4/30/2014 15:13Chanraem Mutathorn
ความรู้สิทธิมนุษยชน.pdf
  
4/30/2014 15:13Chanraem Mutathorn
คู่มือปกป้องสิทธิมนุษยชนThai-Handbook.pdf
  
4/30/2014 15:14Chanraem Mutathorn
คู่มือผู้รับบริการสาธารณสุข  กฏหมายและนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย.pdf
  
7/28/2016 14:38Chanraem.m
งานสิทธิมนุษยชนด้านคนพิการ.pdf
  
4/30/2014 15:14Chanraem Mutathorn
ต่อต้านการทรมาน คู่มือสำหรับผู้พิพากษา-อัยการ.pdf
  
4/30/2014 15:14Chanraem Mutathorn
บทความ - หรือเป็นเด็กจึงไม่มีสิทธิ.pdf
  
10/31/2014 15:07Chanraem Mutathorn
บทความสิทธิมนุษยชนกับบุคคลเพศที่สาม.pdf
  
6/15/2016 12:00Chanraem.m
บทบาทหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ.pptx
  
4/3/2014 10:15admin a
บรรยาย ICCPR .ppt
  
3/31/2014 14:41admin a
ปฏิญญาร่วมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐมนตรีประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ โขงว่าด้วย.pdf
  
1/22/2015 9:05Chanraem Mutathorn
ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิว่าด้วยความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคลกลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคม ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนฯ.pdf
  
2/6/2017 8:00Chanraem.m
ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง.pdf
  
2/6/2017 8:01Chanraem.m
ปฏิญญาสากล สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน และรัฐธรรมนูญ.docx
  
2/18/2014 13:47admin a
ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษย์ชนในศาสนาอิสลาม.pdf
  
6/15/2016 12:01Chanraem.m
ปัญญาที่สากล คือ.pdf
  
4/30/2014 15:15Chanraem Mutathorn
พิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็กฯ.pdf
  
1/22/2015 9:06Chanraem Mutathorn
มาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย.pdf
  
6/15/2016 12:03Chanraem.m
1 - 30Next
​​
  
  
  
  
Australia - Thai HR Centre Seminar.ppt
  
4/3/2014 10:07admin a
HRC-HURIGHTS OSAKA JAPAN.ppt
  
4/3/2014 10:07admin a
Indo HRC powerpoint.ppt
  
4/3/2014 10:07admin a
Philippines Rights (Institution).ppt
  
4/3/2014 10:07admin a
Qatar Bangkok presentation on the Centre.ppt
  
4/3/2014 10:07admin a
Tanzania LHRCs Mission and Experience as a Human Rights Centre - by H Sungusia.ppt
  
4/3/2014 10:07admin a
The Norwegian Centre for Human Rights Thailand.ppt
  
4/3/2014 10:07admin a
UNGA Res 60 153.pdf
  
4/3/2014 10:07admin a
  
  
  
  
CERD Presentation Chiangmai.pdf
  
10/31/2014 15:03Chanraem Mutathorn
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติฯ.pdf
  
10/31/2014 15:03Chanraem Mutathorn

​​

  
  
  
  
กระบวนการ Universal Periodic Review.pdf
  
8/30/2016 15:48Chanraem.m
ข้อมูลประกอบประชุมปฏิบัติการยุทธศาสตร์ภาคประชาสังคมในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะในกระบวนการ UPR.pdf
  
8/30/2016 15:58Chanraem.m

 

  
  
  
  
เอกสารประกอบการสอน กระบวนวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชน โดย อ.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์.pdf
  
4/8/2016 10:59Chanraem.m
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกับการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ.pdf
  
5/8/2015 13:47Chanraem Mutathorn
กระบวนทัศน์ สิทธิมนุษยชน โดย อมรา พงศาพิชญ์.pdf
  
4/8/2016 10:59Chanraem.m
ความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนอาเซียน โดย ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์.pdf
  
4/8/2016 11:00Chanraem.m
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม -สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง.pdf
  
5/12/2015 7:58Chanraem Mutathorn
สิทธิมนุษนชนพื้นฐาน.pdf
  
5/12/2015 7:52Chanraem Mutathorn
สิทธิมนุษยชนเกี่ยวข้องอย่างไร-ศูนย์ดำรงธรรม.pdf
  
4/8/2016 11:01Chanraem.m


  
  
  
  
คําปาฐกถาพิเศษ.pdf
  
2/6/2018 9:23HRC_THAI
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน.pdf
  
2/5/2018 11:07HRC_THAI
​​

ศูนย์สิทธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารราชบุรี ดิเรกฤทธิ์
(อาคาร เอ)ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เบอร์โทร 0 2141 2737 - 38 และ 0 2141 2748
Fax: 0 2143 9675-6 Website: www.rlpd.go.th, www.humanrightscenter.go.th

Skip Navigation LinksHRKnowledge