Human Rights Center

​E-Learning | สื่อการเรียนการสอน

จัดสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในแง่ต่างๆ พร้อมส่งเสริมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประชาชนควรทราบ โดยองค์ความรู้ทั้งหมดนี้ เป็นการรวบรวมประสบการณ์ด้านสิทธิมนุษนชน ในทุกๆด้าน ทุกๆกรณี ที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ รวบรวมโดยผู้ที่มีความรู้ความชำนาญด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ. ทั้งนี้จะประกอบด้วยสื่อการเรียนการสอน 2 รูปแบบดังนี้

elearning1.png 

elearning2.png​​ 

 

หมายเหตุ : หากพบปัญหาในการใช้งานท่านสามารถติดต่อ จนท.ไอที ศพท.

ศูนย์สิทธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารราชบุรี ดิเรกฤทธิ์
(อาคาร เอ)ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เบอร์โทร 0 2141 2737 - 38 และ 0 2141 2748
Fax: 0 2143 9675-6 Website: www.rlpd.go.th, www.humanrightscenter.go.th

Skip Navigation LinksE-learnings