Human Rights Center

AbountH_08.png

 

แผนยุทธศาสตร์
 
วิสัยทัศน์
          เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศได้มาตรฐาน รองรับการศึกษา วิจัยและพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านสิทธิมนุษยชน  โดยมุ่งมั่นสร้างเครือข่ายพันธมิตรเชิงรุกระดับนานาชาติเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
 
พันธกิจ
          1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่มีประสิทธิภาพ
          2. พัฒนาแนวทาง ความร่วมมือทางวิชาการในการศึกษา วิจัยและพัฒนางานสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ
          3. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนที่มีมาตรฐานและเหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมาย
          4. แสวงหาพันธมิตร หุ้นส่วนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนจากองค์กรภาคีภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนระดับนานาชาติ
          5. ส่งเสริมการสร้างและเผยแพร่นวัตกรรมด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
 
เป้าประสงค์
 1. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน :
                   1.1 ศึกษา วิเคราะห์ สร้าง วางรูปแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้มาตรฐาน
                   1.2 ฐานข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน
                   1.3 ระบบเครือข่ายการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนบน Internet (Internet Networking)
 
2. ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ :
                   2.1 จัดตั้งห้องสมุดอิเลคทรอนิคส์ E-Library ด้านสิทธิมนุษยชน
                   2.2 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสิทธิมนุษยชนให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและมีมาตรฐานในการดำเนินงาน
                   2.3 จัดกระบวนการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและผู้ให้ความสนใจ
                   2.4 พัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชน (E-Training)
                   2.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สิทธิมนุษยชน
 
3. สร้างเครือข่ายพันธมิตรการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ :
                   3.1 ประสานและสนับสนุนเครือข่ายองค์กรภาคภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ
                   3.2 ประสานและสนับสนุนเครือข่ายองค์กรภาคภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนภายนอกประเทศ
                   3.3 ประชุม สัมมนาองค์ความรู้และการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ
  
4. นวัตกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย :
                   4.1 การพัฒนา วางระบบการบริหารจัดการและการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์งานด้านสิทธิมนุษยชนของศูนย์สิทธิมนุษยชน
                   4.2 ศึกษา วิจัยและพัฒนาบริบทและการขับเคลื่อนมาตรการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
                   4.3 ศึกษา วิจัย วิเคราะห์รูปแบบและกลไกการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการเคารพสิทธิผู้อื่น
ศูนย์สิทธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารราชบุรี ดิเรกฤทธิ์
(อาคาร เอ)ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เบอร์โทร 0 2141 2737 - 38 และ 0 2141 2748
Fax: 0 2143 9675-6 Website: www.rlpd.go.th, www.humanrightscenter.go.th

Skip Navigation LinksStrategicPlans