Human Rights Center

AbountH_06.png 

 บทบาท/ภารกิจ
 

๑. ศึกษาและพัฒนาหลักสูตรสิทธิมนุษยชน

๒. ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกประเทศ  ในการฝึกอบรม เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและสิทธิมนุษยชน 

๓. ศึกษา พัฒนาและวิจัย มาตรการ กลไก กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านสิทธิมนุษยชน

๔. จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้า และแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งเป็นข้อมูลในการบริหารงานจัดทำรายงานประเทศ ตลอดจนตอบข้อสนเทศในเวทีระหว่างประเทศ


 

ศูนย์สิทธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารราชบุรี ดิเรกฤทธิ์
(อาคาร เอ)ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เบอร์โทร 0 2141 2737 - 38 และ 0 2141 2748
Fax: 0 2143 9675-6 Website: www.rlpd.go.th, www.humanrightscenter.go.th

Skip Navigation LinksRolesMandtes